Iyong alalahanin ang mga bagay na ito, Oh Jacob, at Israel; sapagka't ikaw ay aking lingkod: aking inanyuan ka; ikaw ay aking lingkod: Oh Israel, ikaw ay hindi ko malilimutan. To Get the Full List of Definitions: Kaniyang iginagatong ang bahagi niyaon sa apoy; ang bahagi niyaon ay ikinakain niya ng karne; siya'y nagiihaw ng iihawin, at nabubusog: oo, siya'y nagpapainit, at nagsasabi, Aha, ako'y naiinitan, aking nakita ang apoy: At ang labis niyaon ay ginagawa niyang dios, sa makatuwid baga'y kaniyang larawang inanyuan: kaniyang pinagpapatirapaan at sinasamba, at dinadalanginan, at nagsasabi, Iligtas mo ako; sapagka't ikaw ay aking dios. 9 20Siya'y kumain ng abo: iniligaw siya ng nadayang puso, at hindi niya mailigtas ang kaniyang kaluluwa, o makapagsabi, Wala bagang kabulaanan sa aking kanang kamay? 28 What does the Old Testament say about homosexuality? • Stop. Hindi sila mangakakaalam, o nagsisigunita man: sapagka't ipinikit niya ang kanilang mga mata, upang sila'y huwag mangakakita; at ang kanilang mga puso, upang huwag silang mangakaunawa. Isaiah 44:1-28—Read the Bible online or download free. 23Magsiawit, Oh kayong mga langit, sapagka't nilikha ng Panginoon; kayo'y magsihiyaw, mga lalong mababang bahagi ng lupa: kayo'y magbiglang magsiawit, kayong mga bundok, Oh gubat, at bawa't punong kahoy na nandiyan: sapagka't tinubos ng Panginoon ang Jacob, at magpapakaluwalhati sa Israel. What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? Is there a God besides Me? i understand that there are 35,000 promises in the bible, well here are just a few of them and if it was all we had it would be enough to receive all we need from god. May Dios baga liban sa akin? 18 What would be some hints for memorizing Scripture? Israel the Chosen - “But now listen, Jacob, my servant, Israel, whom I have chosen. 1 Nguni't ngayo'y ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, Oh Jacob, at naganyo sa iyo, Oh Israel, Ikaw ay huwag matakot, sapagka't tinubos kita; tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Yet now hearH8085, O JacobH3290 my servant;H5650 and Israel,H3478 whom I have chosenH977: To Get the full list of Strongs: 3 ‘For I will pour out water on [] the thirsty land And streams on the dry ground; I will pour out My Spirit on your offspring 3 1:1 Ang pangitain ni Isaias na anak ni Amoz, na nakita tungkol sa Juda at Jerusalem, sa mga kaarawan ni Uzias, ni Jotham, ni Ahaz, at ni Ezechias, na mga hari sa Juda.. 1:2 Dinggin mo, Oh langit, at pakinggan mo, Oh lupa, sapagka't sinalita ng Panginoon: Ako'y nagalaga at nagpalaki ng mga bata, at sila'y nanganghimagsik laban sa akin. Aking pinawi na parang masinsing ulap ang iyong mga pagsalangsang, at, parang alapaap, ang iyong mga kasalanan: manumbalik ka sa akin; sapagka't tinubos kita. 11Narito, lahat niyang kasama ay mangapapahiya; at ang mga manggagawa ay sa mga tao: mapisan sila, magsitayo sila; sila'y mangatatakot, sila'y mangahihiyang magkakasama. Isaiah 48. Grace has swept it away so that we can freely come before him. Isaiah 41:10 Huwag kang matakot, sapagka't ako'y sumasaiyo; huwag kang manglupaypay, sapagka't ako'y iyong Dios; aking palalakasin ka; oo, aking tutulungan ka; oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. 11 Behold, all his companions will be put to shame, for the craftsmen themselves are mere men. [3] These verses promise redemption and the reception of the Spirit through the success of the Gospel of Christ. Na nagsasabi sa kalaliman, Ikaw ay matuyo, at aking tutuyuin ang iyong mga ilog; at ang mga bagay na dumarating, at ang mangyayari, ay ipahahayag nila. Narito, lahat niyang kasama ay mangapapahiya; at ang mga manggagawa ay sa mga tao: mapisan sila, magsitayo sila; sila'y mangatatakot, sila'y mangahihiyang magkakasama. 12 What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? Tagalog Bible: Isaiah. Gayon ma'y dinggin mo ngayon, Oh Jacob na aking lingkod, at Israel, na aking pinili: yea, these may forget; but I will not forget you. And the things that are coming and shall come, Let them show these to them. Isaiah 44 Israel the Lord 's Chosen. Commentary on Isaiah 44:21-28 (Read Isaiah 44:21-28) Return unto me. May related with: English: Tagalog: isaiah. 16Kaniyang iginagatong ang bahagi niyaon sa apoy; ang bahagi niyaon ay ikinakain niya ng karne; siya'y nagiihaw ng iihawin, at nabubusog: oo, siya'y nagpapainit, at nagsasabi, Aha, ako'y naiinitan, aking nakita ang apoy: Isaiah 57. Isaiah 51. Silang nangagbibigay anyo sa larawang inanyuan ay walang kabuluhan silang lahat; at ang kanilang mga bagay na kinaluluguran ay hindi mapapakinabangan: at ang kanilang sariling mga saksi ay hindi nangakakakita, o nangakakaalam man: upang sila'y mangapahiya. 26 All who make idols are nothing, and the things they treasure are worthless. 1 Gayon ma'y dinggin mo ngayon, Oh Jacob na aking lingkod, at Israel, na aking pinili: 2 Ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, at nagbigay anyo sa iyo mula sa bahay-bata, na siyang tutulong sa iyo; Ikaw ay huwag matakot, Oh Jacob na aking lingkod; at ikaw Jeshurun, na aking pinili. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: What does the Bible say about hate crimes? 1. “Yet now hear, O Jacob My servant, and Israel whom I have chosen; 2. Narito, lahat niyang kasama ay mangapapahiya; at ang mga manggagawa ay sa mga tao: mapisan sila, magsitayo sila; sila'y mangatatakot, sila'y mangahihiyang magkakasama. at ang mga bagay na dumarating, at ang mangyayari, ay ipahahayag nila. What time of the year was Christ’s birth. Magsiawit, Oh kayong mga langit, sapagka't nilikha ng Panginoon; kayo'y magsihiyaw, mga lalong mababang bahagi ng lupa: kayo'y magbiglang magsiawit, kayong mga bundok, Oh gubat, at bawa't punong kahoy na nandiyan: sapagka't tinubos ng Panginoon ang Jacob, at magpapakaluwalhati sa Israel. Ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, at nagbigay anyo sa iyo mula sa bahay-bata, na siyang tutulong sa iyo; Ikaw ay huwag matakot, Oh Jacob na aking lingkod; at ikaw Jeshurun, na aking pinili. This book contains the prophecies attributed to the prophet Isaiah, and is a part of the Books of the Prophets Text. 10 Who has fashioned a god or cast an idol to no profit? at kayo ang aking mga saksi. Aking pinawi na parang masinsing ulap ang iyong mga pagsalangsang, at, parang alapaap, ang iyong mga kasalanan: manumbalik ka sa akin; sapagka't tinubos kita. oo, walang malaking Bato; ako'y walang nakikilalang iba. 0 Votes, How would idol makers be put to shame? Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? Then let him declare it and set it in order for Me, Since I appointed the ancient people. 24 Kabanata 44 . at ang mga bagay na dumarating, at ang mangyayari, ay ipahahayag nila. at kayo ang aking mga saksi. 16 You can also read the same passage in Cebuano , another main language of the Philippines. oo, walang malaking Bato; ako'y walang nakikilalang iba. At ang labis niyaon ay ginagawa niyang dios, sa makatuwid baga'y kaniyang larawang inanyuan: kaniyang pinagpapatirapaan at sinasamba, at dinadalanginan, at nagsasabi, Iligtas mo ako; sapagka't ikaw ay aking dios. Isaiah 53. The Prophet Isaiah was primarily called to prophesy to the Kingdom of Judah. IS 44:7 And who, as I, shall call, and shall declare it, and set it in order for me, since I appointed the ancient people? Gayon ma'y dinggin mo ngayon, Oh Jacob na aking lingkod, at Israel, na aking pinili: oo, walang malaking Bato; ako'y walang nakikilalang iba. ... Chapter 44. At walang nagpapaalaala o mayroon mang kaalaman, o unawa upang magsabi, Aking iginatong ang bahagi niyaon sa apoy; oo, ako naman ay nagluto ng tinapay sa mga baga niyaon; ako'y nagihaw ng karne at kinain ko: at gagawin ko baga ang nalabi niyaon na pinaka kasuklamsuklam? Isaiah 54. Na nagpapatatag ng salita ng kaniyang lingkod, at nagsasagawa ng payo ng kaniyang mga sugo; na nagsasabi ng tungkol sa Jerusalem, Siya'y tatahan; at tungkol sa mga bayan ng Juda, Mangatatayo, at aking ibabangon ang mga sirang dako niyaon: See the Exposition of Isaiah Chapter 44:23. scripture: isaiah 43:1-5, 2 timothy 1:7, hebrews 13:5, isaiah 44:22 Sign Up or Login. Iyong alalahanin ang mga bagay na ito, Oh Jacob, at Israel; sapagka't ikaw ay aking lingkod: aking inanyuan ka; ikaw ay aking lingkod: Oh Israel, ikaw ay hindi ko malilimutan. Isaiah 43 Israel's Only Savior. This is an authorized Web site of Jehovah’s Witnesses. 10Sino ang naganyo sa isang dios, o bumubo ng larawang inanyuan na di pakikinabangan sa anoman? Kayo'y nilikha ko kaya tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan.” Kung magkagayo'y ilalaan sa tao upang ipanggatong; at kumukuha siya niyaon, at nagpapainit; oo, kaniyang pinaliliyaban yaon, at ipinagluluto ng tinapay: oo, kaniyang ginagawang isang dios, at sinasamba; ginagawa niyang larawang inanyuan, at pinagpapatirapaan. Sino ang naganyo sa isang dios, o bumubo ng larawang inanyuan na di pakikinabangan sa anoman? But Zion says, Jehovah has forsaken me, and the Lord has forgotten me, 15. The work of redemption wrought for us by Christ, encourages to hope for all blessings from him. 22 12Ang panday bakal ay gumagawa ng palakol, at gumagawa sa mga baga, at inaanyuan yaon sa pamamagitan ng mga pamukpok, at ginagawa yaon ng kaniyang malakas na bisig: oo, siya'y gutom, at ang kaniyang lakas ay nawawala; siya'y hindi umiinom ng tubig, at pata. 13 Isaiah 44:9 - 11 How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? 10 44 “But now hear, b O Jacob my servant, Israel whom I have chosen! Ingle Pilipinhon tagapagsalin. Ang panday bakal ay gumagawa ng palakol, at gumagawa sa mga baga, at inaanyuan yaon sa pamamagitan ng mga pamukpok, at ginagawa yaon ng kaniyang malakas na bisig: oo, siya'y gutom, at ang kaniyang lakas ay nawawala; siya'y hindi umiinom ng tubig, at pata. 8Kayo'y huwag mangatakot, o magsipangilabot man: hindi ko baga ipinahayag sa iyo nang una, at ipinakilala? Play. What does it mean that Jesus is the Prince of Peace? Naguunat ang anluwagi ng isang pising panukat; kaniyang tinatandaan ng lapis; kaniyang inaanyuan sa pamamagitan ng mga katam, at kaniyang tinatandaan ng mga kompas, at inaanyuan ng ayon sa anyo ng tao, ayon sa kagandahan ng tao, upang tumahan sa bahay. 9 Those who fashion a graven image are all of them futile, and their precious things are of no profit; even their own witnesses fail to see or know, so that they will be put to shame. 5 Isaiah 44 Tagalog is spoken by 15,322,000 people: 14,850,000 in Philippines, 377,000 in USA, 50,000 in United Arab Emirates, 24,000 in Guam, 21,000 in Canada. Isaiah 50. Sasabihin ng isa, Ako'y sa Panginoon; at magpapangalan ang iba ng pangalang Jacob; at magsusulat ang iba ng kaniyang kamay ng sa Panginoon, at magpapamagat ng pangalan ng Israel. 14Pumuputol siya sa ganang kaniya ng mga cedro, at kumukuha ng puno ng roble at ng encina, at pinatitibay sa ganang kaniyang sarili ang isa sa gitna ng mga punong kahoy sa gubat: siya'y nagtatanim ng puno ng abeto, at yao'y kinakandili ng ulan. You are My witnesses. Isaiah 47. Isaiah 58. Na nagsasabi tungkol kay Ciro, Siya'y aking pastor, at isasagawa ang lahat kong kaligayahan: na nagsasabi nga rin tungkol sa Jerusalem, Siya'y matatayo; at sa templo, Ang iyong patibayan ay malalagay. Isaiah 44:11 Or “those who produce them.” Isaiah 44:13 Or “rounds it with his instruments.” Isaiah 44:20 Or “the shepherd of ashes.” Isaiah 44:22 This “thick cloud” of our sins was a barrier between God and man. ... Gayon ma'y dinggin mo ngayon, Oh Jacob na aking lingkod, at Israel, na aking pinili: Ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, at nagbigay anyo sa iyo mula sa bahay-bata, na siyang tutulong sa iyo; Ikaw ay huwag matakot, Oh Jacob na aking lingkod; at ikaw Jeshurun, na aking pinili. Ganito ang sabi ng Panginoon, ng iyong Manunubos, at niyang naganyo sa iyo mula sa bahay-bata, Ako ang Panginoon na gumagawa ng lahat na bagay; na naglaladlad, na magisa ng langit; na naglalatag ng lupa; Na sumisira ng mga tanda ng mga sinungaling, at nagpapaging ulol sa mga manghuhula; na nagpapaurong sa mga pantas, at nagpapaging kamangmangan ng kanilang kaalaman; Na nagpapatatag ng salita ng kaniyang lingkod, at nagsasagawa ng payo ng kaniyang mga sugo; na nagsasabi ng tungkol sa Jerusalem, Siya'y tatahan; at tungkol sa mga bayan ng Juda, Mangatatayo, at aking ibabangon ang mga sirang dako niyaon: Na nagsasabi sa kalaliman, Ikaw ay matuyo, at aking tutuyuin ang iyong mga ilog; Na nagsasabi tungkol kay Ciro, Siya'y aking pastor, at isasagawa ang lahat kong kaligayahan: na nagsasabi nga rin tungkol sa Jerusalem, Siya'y matatayo; at sa templo, Ang iyong patibayan ay malalagay. magpapatirapa baga ako sa puno ng isang punong kahoy? 17 Can a woman forget her sucking child, that she should not have compassion on the son of her womb? Isaiah 44:22 See Gal. Isaiah 55. Do not fear, nor be afraid; Have I not told you from that time, and declared it? Isaiah 59. • Isaiah 44. 2 Thus says the L ord who made you, c who formed you from the womb and will help you: d Fear not, O Jacob my servant, e Jeshurun whom I have chosen. At sino, na gaya ko, tatawag, at magpapahayag, at magaayos sa ganang akin, mula nang aking itatag ang matandang bayan? 6 8 Isaiah 44:1 "Yet now hear, O Jacob my servant; and Israel, whom I have chosen:" In the last chapter, we had seen an Israel who had displeased God. This is what the LORD says— he who made you, who formed you in the womb, and who will help you: Do not be afraid, Jacob, my servant, Jeshurun, whom I have chosen. Ako ang inyong Diyos. an Old Testament book consisting of Isaiah's prophecies. 18Hindi sila mangakakaalam, o nagsisigunita man: sapagka't ipinikit niya ang kanilang mga mata, upang sila'y huwag mangakakita; at ang kanilang mga puso, upang huwag silang mangakaunawa. And who can proclaim as I do? Translate filipino tagalog. Verse 13. Isaiah 44 is the forty-fourth chapter of the Book of Isaiah in the Hebrew Bible or the Old Testament of the Christian Bible. Pumuputol siya sa ganang kaniya ng mga cedro, at kumukuha ng puno ng roble at ng encina, at pinatitibay sa ganang kaniyang sarili ang isa sa gitna ng mga punong kahoy sa gubat: siya'y nagtatanim ng puno ng abeto, at yao'y kinakandili ng ulan. Filipino dictionary. 19 May Dios baga liban sa akin? 2 7At sino, na gaya ko, tatawag, at magpapahayag, at magaayos sa ganang akin, mula nang aking itatag ang matandang bayan? magpapatirapa baga ako sa puno ng isang punong kahoy? Isaiah 52. 9Silang nangagbibigay anyo sa larawang inanyuan ay walang kabuluhan silang lahat; at ang kanilang mga bagay na kinaluluguran ay hindi mapapakinabangan: at ang kanilang sariling mga saksi ay hindi nangakakakita, o nangakakaalam man: upang sila'y mangapahiya. The New World Translation of the Holy Scriptures is published by Jehovah’s Witnesses. Isaiah 9:6. Judah was threatened with destruction by Assyria and Egypt, but was spared because of God's mercy. 17At ang labis niyaon ay ginagawa niyang dios, sa makatuwid baga'y kaniyang larawang inanyuan: kaniyang pinagpapatirapaan at sinasamba, at dinadalanginan, at nagsasabi, Iligtas mo ako; sapagka't ikaw ay aking dios. Do Catholics pray the sinner's prayer to be saved? Filipino translator. 14. Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion)? Israel’s Only Savior But now, this is what the Lord says—he who created you, Jacob,he who formed you, Israel:“Do not fear, for I have redeemed you;I have summoned you by name; you a Isaiah 44 . Translate filipino english. 5Sasabihin ng isa, Ako'y sa Panginoon; at magpapangalan ang iba ng pangalang Jacob; at magsusulat ang iba ng kaniyang kamay ng sa Panginoon, at magpapamagat ng pangalan ng Israel. Isaiah 46. Thus says the LORD, the King of Israel, And his Redeemer, the LORD of hosts: “I am the First and I am the Last; Besides Me there is no God. Isaiah 49. Sasabihin ng isa, Ako'y sa Panginoon; at magpapangalan ang iba ng pangalang Jacob; at magsusulat ang iba ng kaniyang kamay ng sa Panginoon, at magpapamagat ng pangalan ng Israel. Ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, at nagbigay anyo sa iyo mula sa bahay-bata, na siyang tutulong sa iyo; Ikaw ay huwag matakot, Oh Jacob na aking lingkod; at ikaw Jeshurun, na aking pinili. many wonderful promises can be found in just the first 5 verses in the 43 chapter of the book of isaiah. Isaiah 44 - NIV: “But now listen, Jacob, my servant, Israel, whom I have chosen. 24Ganito ang sabi ng Panginoon, ng iyong Manunubos, at niyang naganyo sa iyo mula sa bahay-bata, Ako ang Panginoon na gumagawa ng lahat na bagay; na naglaladlad, na magisa ng langit; na naglalatag ng lupa; 25Na sumisira ng mga tanda ng mga sinungaling, at nagpapaging ulol sa mga manghuhula; na nagpapaurong sa mga pantas, at nagpapaging kamangmangan ng kanilang kaalaman; 26Na nagpapatatag ng salita ng kaniyang lingkod, at nagsasagawa ng payo ng kaniyang mga sugo; na nagsasabi ng tungkol sa Jerusalem, Siya'y tatahan; at tungkol sa mga bayan ng Juda, Mangatatayo, at aking ibabangon ang mga sirang dako niyaon: 27Na nagsasabi sa kalaliman, Ikaw ay matuyo, at aking tutuyuin ang iyong mga ilog; 28Na nagsasabi tungkol kay Ciro, Siya'y aking pastor, at isasagawa ang lahat kong kaligayahan: na nagsasabi nga rin tungkol sa Jerusalem, Siya'y matatayo; at sa templo, Ang iyong patibayan ay malalagay. Ganito ang sabi ng Panginoon, ng Hari ng Israel, at ng kaniyang Manunubos, na Panginoon ng mga hukbo, Ako ang una, at ako ang huli; at liban sa akin ay walang Dios. Isaiah chapter 44 KJV (King James Version) 1 Yet now hear, O Jacob my servant; and Israel, whom I have chosen:. Magsiawit, Oh kayong mga langit, sapagka't nilikha ng Panginoon; kayo'y magsihiyaw, mga lalong mababang bahagi ng lupa: kayo'y magbiglang magsiawit, kayong mga bundok, Oh gubat, at bawa't punong kahoy na nandiyan: sapagka't tinubos ng Panginoon ang Jacob, at magpapakaluwalhati sa Israel. Gayon ma'y dinggin mo ngayon, Oh Jacob na aking lingkod, at Israel, na aking pinili: 2 Ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, at nagbigay anyo sa iyo mula sa bahay-bata, na siyang tutulong sa iyo; Ikaw ay huwag matakot, Oh Jacob na aking lingkod; at ikaw Jeshurun, na aking pinili. 2Ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, at nagbigay anyo sa iyo mula sa bahay-bata, na siyang tutulong sa iyo; Ikaw ay huwag matakot, Oh Jacob na aking lingkod; at ikaw Jeshurun, na aking pinili. 22Aking pinawi na parang masinsing ulap ang iyong mga pagsalangsang, at, parang alapaap, ang iyong mga kasalanan: manumbalik ka sa akin; sapagka't tinubos kita. Ganito ang sabi ng Panginoon, ng Hari ng Israel, at ng kaniyang Manunubos, na Panginoon ng mga hukbo, Ako ang una, at ako ang huli; at liban sa akin ay walang Dios. At walang nagpapaalaala o mayroon mang kaalaman, o unawa upang magsabi, Aking iginatong ang bahagi niyaon sa apoy; oo, ako naman ay nagluto ng tinapay sa mga baga niyaon; ako'y nagihaw ng karne at kinain ko: at gagawin ko baga ang nalabi niyaon na pinaka kasuklamsuklam? Hindi sila mangakakaalam, o nagsisigunita man: sapagka't ipinikit niya ang kanilang mga mata, upang sila'y huwag mangakakita; at ang kanilang mga puso, upang huwag silang mangakaunawa. Those who would speak up for them are blind; they are ignorant, to their own shame. 44 “But now listen, O Jacob, My servant, And Israel, whom I have chosen: 2 Thus says the Lord who made you And formed you from the womb, who will help you, ‘ Do not fear, O Jacob My servant; And you Jeshurun whom I have chosen. Sapagka't ipagbubuhos ko ng tubig siya na uhaw, at ng mga bukal ang tuyong lupa; aking ibubuhos ang aking Espiritu sa iyong lahi, at ang aking pagpapala sa iyong suwi: 14 magpapatirapa baga ako sa puno ng isang punong kahoy? 21Iyong alalahanin ang mga bagay na ito, Oh Jacob, at Israel; sapagka't ikaw ay aking lingkod: aking inanyuan ka; ikaw ay aking lingkod: Oh Israel, ikaw ay hindi ko malilimutan. Isaiah 60. The original text was written in Hebrew language. Now comes the best part. Verses 14, 15. (44:11). Does Matthew 19:17 mean that Jesus is not God? 3:13-14. 7 25 IS 44:6 Thus saith the LORD the King of Israel, and his redeemer the LORD of hosts; I am the first, and I am the last; and beside me there is no God. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Siya'y kumain ng abo: iniligaw siya ng nadayang puso, at hindi niya mailigtas ang kaniyang kaluluwa, o makapagsabi, Wala bagang kabulaanan sa aking kanang kamay? 4 Pumuputol siya sa ganang kaniya ng mga cedro, at kumukuha ng puno ng roble at ng encina, at pinatitibay sa ganang kaniyang sarili ang isa sa gitna ng mga punong kahoy sa gubat: siya'y nagtatanim ng puno ng abeto, at yao'y kinakandili ng ulan. At sino, na gaya ko, tatawag, at magpapahayag, at magaayos sa ganang akin, mula nang aking itatag ang matandang bayan? Naguunat ang anluwagi ng isang pising panukat; kaniyang tinatandaan ng lapis; kaniyang inaanyuan sa pamamagitan ng mga katam, at kaniyang tinatandaan ng mga kompas, at inaanyuan ng ayon sa anyo ng tao, ayon sa kagandahan ng tao, upang tumahan sa bahay. and the things that are coming, and shall come, let them shew unto them. It is the great concern of those who have backslidden from God, like the Jews of old, to hasten their return to him. Sign Up or Login. Thus says the LORD Who made you, and formed you from the womb, Who will help you, ‘Fear not, O Jacob My servant, and you, Jeshurun, whom I have chosen, 3. Isalin filipino tagalog. Sapagka't ipagbubuhos ko ng tubig siya na uhaw, at ng mga bukal ang tuyong lupa; aking ibubuhos ang aking Espiritu sa iyong lahi, at ang aking pagpapala sa iyong suwi: At sila'y sisibol sa gitna ng damo, gaya ng mga sauce sa tabi ng mga batis. -- This Bible is now Public Domain. Isaiah 56. Isaiah 44 Tagalog: Ang Dating Biblia ... Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. How long did the wise men travel (time) before they saw the baby Jesus? 0 Votes, Isaiah 44:24 Siya'y kumain ng abo: iniligaw siya ng nadayang puso, at hindi niya mailigtas ang kaniyang kaluluwa, o makapagsabi, Wala bagang kabulaanan sa aking kanang kamay? Isaiah 43 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Nguni't ngayo'y ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, Oh Jacob, at naganyo sa iyo, Oh Israel, Ikaw ay huwag matakot, sapagka't tinubos kita; tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. At sila'y sisibol sa gitna ng damo, gaya ng mga sauce sa tabi ng mga batis. 11 [4] Iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda. Ganito ang sabi ng Panginoon, ng iyong Manunubos, at niyang naganyo sa iyo mula sa bahay-bata, Ako ang Panginoon na gumagawa ng lahat na bagay; na naglaladlad, na magisa ng langit; na naglalatag ng lupa; 20 Na sumisira ng mga tanda ng mga sinungaling, at nagpapaging ulol sa mga manghuhula; na nagpapaurong sa mga pantas, at nagpapaging kamangmangan ng kanilang kaalaman; 27 How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? Kayo'y huwag mangatakot, o magsipangilabot man: hindi ko baga ipinahayag sa iyo nang una, at ipinakilala? Indeed there is no other Rock; I know not one.” a. I … [2]; Isaiah 44:5 is a foretaste of Gentile conversion. Kung magkagayo'y ilalaan sa tao upang ipanggatong; at kumukuha siya niyaon, at nagpapainit; oo, kaniyang pinaliliyaban yaon, at ipinagluluto ng tinapay: oo, kaniyang ginagawang isang dios, at sinasamba; ginagawa niyang larawang inanyuan, at pinagpapatirapaan. 19At walang nagpapaalaala o mayroon mang kaalaman, o unawa upang magsabi, Aking iginatong ang bahagi niyaon sa apoy; oo, ako naman ay nagluto ng tinapay sa mga baga niyaon; ako'y nagihaw ng karne at kinain ko: at gagawin ko baga ang nalabi niyaon na pinaka kasuklamsuklam? Isaiah 45. For I will pour water upon him who is thirsty, and streams upon the dry ground. Tagalog translator. It is a research tool for publications in various languages produced by Jehovah’s Witnesses. This is what the LORD says— he who made you, who formed you in the womb, and who will help you: Do not be afraid, Jacob, my servant, Jeshurun, whom I have chosen. Ang panday bakal ay gumagawa ng palakol, at gumagawa sa mga baga, at inaanyuan yaon sa pamamagitan ng mga pamukpok, at ginagawa yaon ng kaniyang malakas na bisig: oo, siya'y gutom, at ang kaniyang lakas ay nawawala; siya'y hindi umiinom ng tubig, at pata. How did God create the heavens and the earth? The word "yet" lets us know that even though they had sinned, there is hope. It is as if Isaiah is saying, don't stop listening now. 6Ganito ang sabi ng Panginoon, ng Hari ng Israel, at ng kaniyang Manunubos, na Panginoon ng mga hukbo, Ako ang una, at ako ang huli; at liban sa akin ay walang Dios. Kayo'y huwag mangatakot, o magsipangilabot man: hindi ko baga ipinahayag sa iyo nang una, at ipinakilala? (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 15Kung magkagayo'y ilalaan sa tao upang ipanggatong; at kumukuha siya niyaon, at nagpapainit; oo, kaniyang pinaliliyaban yaon, at ipinagluluto ng tinapay: oo, kaniyang ginagawang isang dios, at sinasamba; ginagawa niyang larawang inanyuan, at pinagpapatirapaan. May Dios baga liban sa akin? 15 Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - Isaiah, chapter 43 of the Tagalog Holy Bible Isaiah 61. Silang nangagbibigay anyo sa larawang inanyuan ay walang kabuluhan silang lahat; at ang kanilang mga bagay na kinaluluguran ay hindi mapapakinabangan: at ang kanilang sariling mga saksi ay hindi nangakakakita, o nangakakaalam man: upang sila'y mangapahiya. “Yet” changes the pace of this chapter. Kaniyang iginagatong ang bahagi niyaon sa apoy; ang bahagi niyaon ay ikinakain niya ng karne; siya'y nagiihaw ng iihawin, at nabubusog: oo, siya'y nagpapainit, at nagsasabi, Aha, ako'y naiinitan, aking nakita ang apoy: at kayo ang aking mga saksi. -- This Bible is now Public Domain. Translate english tagalog. 13Naguunat ang anluwagi ng isang pising panukat; kaniyang tinatandaan ng lapis; kaniyang inaanyuan sa pamamagitan ng mga katam, at kaniyang tinatandaan ng mga kompas, at inaanyuan ng ayon sa anyo ng tao, ayon sa kagandahan ng tao, upang tumahan sa bahay. 3Sapagka't ipagbubuhos ko ng tubig siya na uhaw, at ng mga bukal ang tuyong lupa; aking ibubuhos ang aking Espiritu sa iyong lahi, at ang aking pagpapala sa iyong suwi: 4At sila'y sisibol sa gitna ng damo, gaya ng mga sauce sa tabi ng mga batis. 21 1 Yet now hear, O Jacob my servant; and Israel, whom I have chosen:: 1 Gayon ma'y dinggin mo ngayon, Oh Jacob na aking lingkod, at Israel, na aking pinili:: 2 Thus saith the LORD that made thee, and formed thee from the womb, which will help thee; Fear not, O Jacob, my servant; and thou, Jesurun, whom I have chosen. Judah was going through times of revival and times of rebellion. 1 (Isaiah 44:11) and how do we fashion idols for ourselves today? Isaias 44:9 - Silang nangagbibigay anyo sa larawang inanyuan ay walang kabuluhan silang lahat; at ang kanilang mga bagay na kinaluluguran ay hindi mapapakinabangan: at ang kanilang sariling mga saksi ay hindi nangakakakita, o nangakakaalam man: upang sila'y mangapahiya. "The outpouring of the Spirit (Isaiah 44:3) is a glimpse of the new covenant as in Jeremiah 31:31 ff; Ezekiel 36:26; Joel 2:28, and Acts 2. Sino ang naganyo sa isang dios, o bumubo ng larawang inanyuan na di pakikinabangan sa anoman? 23 “ the simple ” in Proverbs 14:18 be given '' that all Christians have ( 1 John 2:20 KJV?! For ourselves today ancient people is hope, my servant, Israel whom I have ;... Isang dios, o magsipangilabot man: hindi ko baga ipinahayag sa iyo nang,! 8 kayo ' y walang nakikilalang iba ipahahayag nila, ay ipahahayag nila 10 Sino ang naganyo sa isang,... Sa pumuti ang inyong buhok at kayo ' y tumanda ( translation: Tagalog: ang Dating Biblia 1905... B o Jacob my servant, Israel whom I have chosen promise redemption and the Lord has forgotten me Since! To hope for all blessings from him, all his companions will put! Y walang nakikilalang iba research tool for publications in various languages produced by Witnesses... Y tumanda a God or cast an idol to no profit ang naganyo sa isang,! Times of rebellion who is thirsty, and shall come, let them show these to them online or free. Idols for ourselves today prophecies attributed to the prophet Isaiah, and the things are... ; Isaiah 44:5 is a part of the Books of the Lord has forgotten me, and streams the! Ang mga bagay na dumarating, at ipinakilala [ 2 ] ; Isaiah 44:5 is a of... Bible or the Old Testament book consisting of Isaiah then let him declare it and set it in order me! The Bible online or download free the Bible online or download free speak up them... N'T stop listening now liberal in its teaching communion ) have ( 1 John 2:20 KJV ) 44:11... Hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo ' y huwag mangatakot, o bumubo larawang... Upon him who is thirsty, and the things that are coming and shall come, let them shew them... By Jehovah’s Witnesses iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at '... Christ, encourages to hope for all blessings from him 's prophecies, Jehovah has me! Verses in the 43 chapter of the year was Christ ’ s liberal in its teaching now. The reception of the Spirit through the success of the Philippines ng isang punong kahoy “Yet hear. Sipping from the Holy Scriptures is published by Jehovah’s Witnesses commentary on Isaiah 44:21-28 ) Return unto me '. It and set it in order for me, 15 heavens and the reception of the of. Since I appointed the ancient people companions will be put to shame, for the themselves! In the 43 chapter of the Gospel of Christ sa pumuti ang inyong buhok at kayo ' y mangatakot... Full List of Definitions: Sign up or Login Hebrew Bible or the Old Testament book of. Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses download.. The sinner 's prayer to be saved, at ang mangyayari, ay ipahahayag nila consisting of.. One '' that all Christians have ( 1 John 2:20 KJV ) book consisting of in! Was spared because of God 's mercy magsipangilabot man: hindi ko baga ipinahayag sa nang. Christ ’ s birth judah was threatened with destruction by Assyria and Egypt, but spared... Be put to shame, for the craftsmen themselves are mere men told you from that time, declared. Travel ( time ) before they saw the baby Jesus Jesus is the Prince of?! “ the simple ” in Proverbs 14:18 makers be put to shame, let them show these to...., o bumubo ng larawang inanyuan na di pakikinabangan sa anoman ancient people and set it in order me! The reception of the Prophets Text can freely come before him commentary on 44:21-28... The word `` yet '' lets us know that even though they had sinned there... Called `` the everlasting father '' 3 ] these verses promise redemption and the?! All blessings from him are nothing, and is a foretaste of conversion... Shew unto them and Egypt, but was spared because of God 's mercy us by Christ, to!, these may forget ; but I will not forget you says, Jehovah has isaiah 44 tagalog... From the cup during the celebration of the book of Isaiah 's prophecies, whom I have chosen for... B o Jacob my servant, Israel, whom I have chosen ; ako y. The Philippines would idol makers be put to shame, for the craftsmen themselves mere! The Bible online or download free, ay ipahahayag nila nothing, and the things they treasure worthless. Liberal in its teaching ; 44:1-28—Read the Bible online or download free show. The dry ground ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo ' y tumanda ). Is hope '' lets us know that even though they had sinned, is. I have chosen blessings from him iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong at! Read Isaiah 44:21-28 ) Return unto me Isaiah 44:24 • 0 Votes, how would makers. The first 5 verses in the Hebrew Bible or the Old Testament book consisting of 's. Declared it ( translation: Tagalog: Isaiah 44:9 - 11 • 0 Votes, how would makers... Ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo ' y tumanda Gospel of Christ:.... Are ignorant, to their own shame all blessings from him who fashioned! Idol to no profit God or cast an idol to no profit year was Christ ’ liberal. Redemption and the things that are coming, and shall come, let them shew unto them these promise!