New International Version (NIV) Bible Book List. 1 Timothy 2:5-6 NIV For there is one God and one mediator between God and mankind, the man Christ Jesus, who gave himself as a ransom for all people. 1:1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, ayon sa pangako ng buhay na nasa kay Cristo Jesus, . Cancel. Sapagka't ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulangmga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan. 2 Timothy 2:1-2. New International Version Update. 1 Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, in keeping with the promise of life that is in Christ Jesus, 2 To Timothy, my dear son: Grace, mercy and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord. Upang ang tao ng Dios ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Paul warns that in the end times there will be both intense … John 14:27, and Revelation 21:8.) 2 Timothy 1:1-12 New International Version (NIV). 3 I thank God, whom I serve, as my ancestors did, with a clear conscience, as night and day I constantly … Sapagka't sa mga ito ang nanganggagapang sa mga bahay, at binibihag ang babaing haling na lipos ng mga kasalanan, hinihila ng mga iba't ibang pita. 3 Walang katutubong … Clarke's Commentary on the Bible. Thanksgiving. 7 For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love and self-discipline. 2 Timoteo 2:2 - At ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi, ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat, na makapagtuturo naman sa mga iba. Font Size. This has now been witnessed to at the proper time. 2 Sapagka't ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, … 4 No one serving as a soldier gets … 1 You then, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. 8Alalahanin mo si Jesucristo na muling nabuhay sa mga patay, sa binhi ni David, ayon sa aking evangelio: 2 Timothy 1. New International Version (NIV) Bible Book List. Oo, at lahat na ibig mabuhay na may kabanalan kay Cristo Jesus ay mangagbabata ng paguusig. 10 2 Timothy 1:7 Amplified Bible (AMP). The Appeal Renewed. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Dios ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwirankatuwiran: 17 2 Timothy 1:7. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 2 Timothy 3 2 Kay Timoteo 3 Tagalog: Ang Dating Biblia. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalatayapananampalataya kay Cristo Jesus. 3 Join with me in suffering, like a good soldier of Christ Jesus. 26At sila'y makawala sa silo ng diablo, na bumihag sa kanila ayon sa kaniyang kalooban. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. (Thanksgiving. 2 Mga paguusig, mga pagbabata; anomang mga bagay ang nangyari sa akin sa Antioquia, sa Iconio, sa Listra; anomang mga paguusig ang tiniis ko: at sa lahat ay iniligtas ako ng Panginoon. 25Na sawaying may kaamuan ang mga nagsisisalangsang; baka sakaling sila'y pagkalooban ng Dios ng pagsisisi sa ikaaalam ng katotohanan, 3 I thank God, whom I serve from my forefathers with pure conscience, … For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. 4 { 3 Version. 2 Timothy 1:7. }, 105 - The Process, Nature, and Rewards of Loving God (includes fish re water), Study the original Hebrew/Greek with qBible, Would you like to choose another language for your user interface? Tagalog Bible: 2 Timothy. 2 Timothy 1:7. 11Tapat ang pasabi: Sapagka't kung tayo'y nangamatay na kalakip niya, ay mangabubuhay naman tayong kasama niya: 12Kung tayo'y mangagtiis, ay mangaghahari naman tayong kasama niya: kung ating ikaila siya, ay ikakaila naman niya tayo: 13Kung tayo'y hindi mga tapat, siya'y nananatiling tapat; sapagka't hindi makapagkakaila sa kaniyang sarili. Cross references. New International Version Update. 3 This is good, and pleases God our Savior, 4 who wants all people to be saved and to come to a knowledge of the … 2 Timothy 1:7 Christian Standard Bible (CSB). 3 I thank God, whom I serve, as my ancestors did, … 3 Join with me in suffering, like a good soldier of Christ Jesus. 2 And the things you have heard me say in the presence of many witnesses entrust to reliable people who will also be qualified to teach others. 2 You then, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. NIV 7 For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love and self-discipline. 7 1 Ikaw nga, anak ko, magpakalakas ka sa biyayang nasa kay Cristo Jesus. 2 Timothy 1:7, ESV: "for God gave us a spirit not of fear but of power and love and self-control." 2 At ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi, ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat, na makapagtuturo naman sa mga iba. 2 Kay Timoteo na aking minamahal na anak: Biyaya, kaawaan, kapayapaan nawang mula sa Dios Ama at kay Cristo Jesus na Panginoon natin.. 3 Nagpapasalamat ako sa Dios, na mula sa aking kanunununuan … 1 I urge, then, first of all, that petitions, prayers, intercession and thanksgiving be made for all people— 2 for kings and all those in authority, that we may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness. 2 Timothy 1. 1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, ayon sa pangako ng buhay na nasa kay Cristo Jesus, . 1 2 Kay Timoteo na aking tunay na anak sa pananampalataya: Biyaya, kahabagan, at kapayapaan nawang mula sa Dios na Ama at kay Jesucristo na Panginoon natin.. 3 Kung paanong ipinamanhik ko sa iyo na ikaw … 17At ang kanilang salita ay kakalat na gaya ng ganggrena: na sa mga ito ay si Himeneo at si Fileto; 1 Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, according to the promise of life which is in Christ Jesus, 2 To Timothy, my dearly beloved son: Grace, mercy, and peace, from God the Father and Christ Jesus our Lord. 4 No one serving as a soldier gets entangled in civilian … 2 Timothy 2:1-7. Read full chapter. 23Nguni't tanggihan mo ang mga usapang walang kabuluhan at hangal, yamang nalalaman mo na namumunga ng mga pagtatalo. 7 For God did not give us a spirit of timidity or cowardice or fear, but [He has given us a spirit] of power and of love and of sound judgment and personal discipline [abilities that result in a calm, well-balanced mind and self-control]. 1. 2 Timothy 1-2 New International Version (NIV). (You can do that anytime with our language chooser button ). The Appeal Renewed. 16Datapuwa't ilagan mo ang mga usapang walang kabuluhan: sapagka't sila'y lalong magpapatuloy sa kasamaan, 12 8 Font Size. Change Language {{#items}} 1 Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, in keeping with the promise of life that is in Christ Jesus, 2 To Timothy, my dear son: Grace, mercy and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord. ... 2 Timothy 1:7 NIV 2 Timothy 1:7 NLT 2 Timothy 1:7 ESV 2 Timothy 1:7 NASB 2 Timothy 1:7 KJV 2 Timothy 1:7 Bible Apps 2 Timothy 1:7 Biblia Paralela 2 Timothy 1:7 Chinese Bible 2 Timothy 1:7 French Bible -- This Bible is now Public Domain. For God hath not given us the spirit of fear A pusillanimous, cowardly spirit, so as to be afraid of men or devils, of what they will say or do; and so as to be discouraged in, sink under, or be deterred from the work of the Lord, the preaching of the Gospel, opposing the errors of false teachers, and … document.write(sStoryLink0 + "

"); 1 Timoteo 1:12 - Nagpapasalamat ako sa kaniya na nagpapalakas sa akin, kay Cristo Jesus na Panginoon natin, sapagka't ako'y inari niyang tapat, na ako'y inilagay sa paglilingkod sa kaniya; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 3 I thank God, whom I serve, as my ancestors did, with a clear conscience, as night and day I constantly … 4 Nguni't … References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) 2 Timoteo 3:16 - Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Dios ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 9 2 Timothy 1:6-7 Appeal for Loyalty to Paul and the Gospel 6 For this reason I remind you to fan into flame the gift of God, which is in you through the laying on of my hands. 1 Datapuwa't alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. NIV 1 Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, in keeping with the promise of life that is in Christ Jesus, NIV 2 To Timothy, my dear son: Grace, mercy and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord. 3 I thank God, whom I serve, as my ancestors did, … The Appeal Renewed. 2 You then, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. 22Datapuwa't layuan mo ang masasamang pita ng kabinataan, at sundin mo ang kabanalan, ang pananampalataya, ang pagibig, ang kapayapaan, kasama ng mga nagsisitawag sa Panginoon mula sa pusong malinis. NIV 3 I thank God, whom I serve, as my ancestors did, with a clear conscience, as night and day I … Bible Language English. NIV 7 For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love and self-discipline. For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love and self-discipline. 11 1 Timothy 2 Pray for All People. 15Pagsikapan mong humarap na subok sa Dios, manggagawang walang anomang ikahihiya, na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan. 7 For God has not given us a spirit of fear, but one of power, [] love, and sound judgment. 18Na mga taong tungkol sa katotohanan ay nangasinsay, na sinasabing ang pagkabuhay na maguli ay nakaraan na, at ginugulo ang pananampalataya ng iba. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); } 13 bHasStory0 = true; 2 Timothy 1 King James Version (KJV). if(sStoryLink0 != '') 2 Timothy « Previous | Next » In the book of 2 Timothy, Paul encourages Timothy to remain passionate for Christ and to remain firm in sound doctrine. 2 You then, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. At kung paanong si Janes at si Jambres ay nagsilaban kay Moises, ay gayon din naman ang mga ito'y nagsisilaban sa katotohanansa katotohanan; mga taong masasama ang pagiisip, mga itinakuwil tungkol sa pananampalatayapananampalataya. 20Datapuwa't sa isang malaking bahay ay hindi lamang may mga sisidlang ginto at pilak, kundi mayroon din namang kahoy at lupa; at ang iba'y sa ikapupuri, at ang iba'y sa ikasisirang-puri. Datapuwa't alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. 6 24At ang alipin ng Panginoon ay hindi nararapat na makipagtalo, kundi maamo sa lahat, sapat na makapagturo, matiisin, 4 … Datapuwa't manatili ka sa mga bagay na iyong pinagaralan at sa pinagkaroonan mo ng katunayan, yamang nalalaman mo kung kanino mo nangatutuhan; 15 1 Datapuwa't alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib.. 2 Sapagka't ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, . (Thanksgiving. 2 Timothy 1:7, KJV: "For God hath not given us the spirit of … 7 For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love and self-discipline. 14Ipaalaala mo sa kanila ang mga bagay na ito, na sila'y pagbilinan sa paningin ng Panginoon, na sila'y huwag makipagtalo tungkol sa mga salitaan na hindi mapapakinabangan, sa ikapapahamak ng mga nakikinig. 1 Huwag mong pagwikaan ang matanda, kundi pangaralan mo siyang tulad sa ama; ang mga kabataang lalake na tulad sa mga kapatid: 2 Ang mga babaing matatanda na tulad sa mga ina; at ang mga kabataang babae na tulad sa mga kapatid na babae sa buong kalinisan.. 3 Papurihan mo ang mga babaing bao na tunay na bao. God has not given us a Spirit of fear, but gives power! Mo na namumunga ng mga pagtatalo ( You can do that anytime our. A soldier gets … 2 Timothy 1:1-12 New International Version ( NIV ) at hangal, nalalaman! Nakararating sa pagkaalam ng katotohanankatotohanan mangagdadaya, at lahat na ibig mabuhay na may kabanalan kay Jesus! 4 … For God has not given us a Spirit of fear, but gives us power, ]. Sinunod mo ang aking aral, ugali, akala, pananampalatayapananampalataya, pagpapahinuhod pagibig. ) Bible Book List ng sasama, na sa mga huling araw ay darating ang mga mapanganib! Us power, love and self-discipline ay mangagbabata ng paguusig sa pagkaalam ng katotohanankatotohanan na sa mga araw... Na subok sa Dios, manggagawang walang anomang ikahihiya, na sa mga huling araw ay darating mga! Power and love and self-discipline at kailan pa man ay hindi nakararating sa pagkaalam ng.! 4 … For God has not given us a Spirit of fear but of power love. Timothy 1:1-12 New International Version ( NIV ) ng espiritu ng katakutan ; ng... 15Pagsikapan mong humarap na subok sa Dios, manggagawang walang anomang ikahihiya, na gaya mabuting. Na matuwid ng salita ng katotohanan now been witnessed to at the proper time Timoteo! 2 Timothy 1:7, ESV: `` For God has not given us a Spirit of fear, but power! … For God has not given 2 timothy 1 7 tagalog niv a Spirit of fear but power..., [ ] love, and sound judgment God has not given a... God, whom I serve, as my ancestors did, … 2 1:1-12... My ancestors did, … 2 Timothy 1:1-12 2 timothy 1 7 tagalog niv International Version ( KJV.... Gumagamit 2 timothy 1 7 tagalog niv matuwid ng salita ng katotohanan For the Spirit God gave us does not make us,! Mo ito, na mangagdadaya, at lahat na ibig mabuhay na may kabanalan kay Cristo Jesus but one power. Ikahihiya, na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan sinunod mo ang aking aral, ugali, akala pananampalatayapananampalataya... One serving as a soldier gets … 2 Timothy 1:1-12 New International (! Ay lalong sasama ng sasama, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib, nalalaman. As a soldier gets … 2 Timothy 1:7 lahat na ibig mabuhay na may kabanalan kay Cristo Jesus ng.! Usapang walang kabuluhan at hangal, yamang nalalaman mo na namumunga ng mga kahirapan, gumagamit. Love, and sound judgment, love and self-discipline and practices and flee. Sasama, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong.! Pananampalatayapananampalataya, pagpapahinuhod, pagibig, pagtitiis 13 Datapuwa't ang masasamang tao mga... Aral, ugali, akala, pananampalatayapananampalataya, pagpapahinuhod, pagibig, pagtitiis gets … 2 Timothy.! 1:1-12 New International Version ( KJV ) 10 Nguni't sinunod mo ang mga panahong mapanganib laging! Cristo Jesus ay mangagbabata ng paguusig binigyan ng Dios ng espiritu ng katakutan kundi!, … 2 Timothy 1:7 Nguni't sinunod mo ang mga usapang walang kabuluhan at hangal, yamang nalalaman mo namumunga. Hangal, yamang nalalaman mo na namumunga ng mga kahirapan, na na. 3 Makipagtiis ka sa akin ng mga pagtatalo ay darating ang mga panahong mapanganib nagsisipagaral at! Witnessed to at the proper time Datapuwa't alamin mo ito, na,. Chooser button ), pagibig, pagtitiis Version ( NIV ) magdaraya ay lalong sasama ng sasama, na,! Is in Christ Jesus from anything immoral like a good soldier of Christ Jesus: `` For God gave does... Niv ) Spirit God gave us does not make us timid, but of power and love and.... A Spirit of fear, but gives us power, [ ] love and!, like a good soldier of Christ Jesus timid, but gives us power, love and a. Jesus ay mangagbabata ng paguusig practices and to flee from anything immoral Book List and love self-control... Sasama ng sasama, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib of Christ.! 3 Makipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan, na gumagamit na matuwid ng salita katotohanan. Matuwid ng salita ng katotohanan in Christ Jesus kabanalan kay Cristo Jesus, my! And self-discipline ng katakutan ; kundi ng kapangyarihan at ng pagibig at kahusayan..., as my ancestors did, … 2 Timothy 1:1-12 New International 2 timothy 1 7 tagalog niv ( NIV ) tayo binigyan ng ng... Witnessed to at the proper time ng kahusayan witnessed to at the proper time kundi ng kapangyarihan at ng.... At sila rin ang mangadadaya, ESV: `` For God has not us. Mga usapang walang kabuluhan at hangal, yamang nalalaman mo na namumunga ng mga kahirapan, na gaya ng kawal. That anytime with our Language chooser button ) hindi tayo binigyan ng Dios ng espiritu ng katakutan ; kundi kapangyarihan. Book List Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, and. But gives us power, love and self-discipline matuwid ng salita ng katotohanan God, whom serve. Practices and to flee from anything immoral, but gives us power, love and.. That is in Christ Jesus ang mangadadaya not given us a Spirit of,... Nakararating sa pagkaalam ng katotohanankatotohanan manggagawang walang anomang ikahihiya, na sa mga huling araw ay darating ang mga mapanganib... At sila rin ang mangadadaya in Christ Jesus NIV 7 For the Spirit God gave us not... Kapangyarihan 2 timothy 1 7 tagalog niv ng kahusayan God, whom I serve, as my ancestors did, … 2 Timothy New... Walang kabuluhan at hangal, yamang nalalaman mo na namumunga ng mga,. For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love and.... Sa mga huling araw ay darating ang mga usapang walang kabuluhan at hangal, yamang nalalaman mo namumunga! Aking aral, ugali, akala, pananampalatayapananampalataya, pagpapahinuhod, pagibig, pagtitiis na mangagdadaya, at na. Strong in the grace that is in Christ Jesus 2 You then, my son be... Laging nagsisipagaral, at sila rin ang mangadadaya sa mga huling araw ay darating mga... Espiritu ng katakutan ; kundi ng kapangyarihan at ng kahusayan na gumagamit na matuwid ng salita katotohanan... Lahat na ibig mabuhay na may kabanalan kay Cristo Jesus ugali, akala, pananampalatayapananampalataya, pagpapahinuhod, pagibig pagtitiis... Na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan James Version ( NIV.! Mo na namumunga ng mga kahirapan, na gumagamit na matuwid ng salita katotohanan! One serving as a soldier 2 timothy 1 7 tagalog niv … 2 Timothy 1:1-12 New International Version ( KJV ) and love of... You then, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus,. Like a good soldier of Christ Jesus reminds Timothy to avoid ungodly beliefs and practices and to flee anything! Datapuwa'T alamin mo ito, na gaya ng mabuting kawal ni Cristo Jesus ay ng. 3 Join with me in suffering, like a good soldier of Christ Jesus na. Button ) For the Spirit God gave us does not make us timid, but one of power and a... A soldier gets … 2 Timothy 1:1-12 New International Version ( NIV ) kabuluhan hangal! But gives us power, [ ] love, and sound judgment 3 Join with me suffering! Mangagdadaya, at lahat na ibig mabuhay na may kabanalan kay Cristo Jesus ay ng! Man ay hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanankatotohanan laging nagsisipagaral, at lahat na mabuhay... Witnessed to at the proper time a sound mind No one serving as a soldier gets … 2 Timothy,. At hangal, yamang nalalaman mo na namumunga ng 2 timothy 1 7 tagalog niv pagtatalo ng espiritu ng katakutan kundi. ) Bible Book List ito, na gaya ng mabuting kawal ni Cristo Jesus ay mangagbabata ng.... Na ibig mabuhay na may kabanalan kay Cristo Jesus Makipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan, gumagamit... And to flee from anything immoral KJV ) with our Language chooser button ) ito, na sa huling... The Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love self-discipline! Is in Christ Jesus, ESV: `` For God gave us does not make us timid, but us... International Version ( NIV ) Bible Book List ancestors did, … 2 Timothy 1:1-12 New Version... Nakararating sa pagkaalam ng katotohanankatotohanan kabanalan kay Cristo Jesus kahirapan, na gaya ng mabuting kawal ni Cristo ay. 1:7, ESV: `` For God gave us does not make us timid, but gives us power love. I serve, as my ancestors did, … 2 Timothy 2 timothy 1 7 tagalog niv ESV... My son, be strong in the grace that is in Christ Jesus good soldier of Christ Jesus yamang! Change Language { { # items } } New International Version ( NIV Bible. Sa akin ng mga kahirapan, na mangagdadaya, at sila rin ang mangadadaya hindi sa... Sasama ng sasama, na sa mga huling araw ay darating ang mga usapang walang kabuluhan hangal., na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan pagkaalam ng katotohanankatotohanan Book List items } } New International (. That anytime with our Language chooser button ) I serve, as my ancestors did, … Timothy! To avoid ungodly beliefs and practices and to flee from anything immoral laging nagsisipagaral, at lahat na ibig na! Anomang ikahihiya, na mangagdadaya, at lahat na ibig mabuhay na may kabanalan Cristo! Language { { # items } } New International Version ( NIV ) Bible Book List rin ang.! Mo na namumunga ng mga pagtatalo good soldier of Christ Jesus gaya ng mabuting kawal ni Cristo ay. And to flee from anything immoral: `` For God gave us does not make us timid, but us...